Zorg en vastgoed – Taskforce wonen en zorg

Vergrijzing vraagt om integrale oplossingen wonen en zorg. Nederland vergrijst: in 2040 zijn er twee keer zoveel 75+’ers als nu. Deze groep woont veel langer zelfstandig en dat vraagt om actie op het gebied van wonen, zorg én welzijn. ‍De sleutel ligt in de samenwerking met verschillende publieke en private partners die ook een bijdrage kunnen leveren om deze opgave te realiseren. Altijd in afstemming met de (toekomstige) ouderen zelf. ​De Taskforce Wonen en Zorg stimuleert en ondersteunt gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties en andere partners bij een gezamenlijke aanpak van deze opgave. Praktische handreikingen, voorbeelden ter inspiratie en de mogelijkheid om knelpunten die deze opgave in de weg staan te melden zijn te vinden op de website van Taskforce Wonen en Zorg.

Aan het woord 

Karin Reilingh, Adviseur Ambassadeurs Taskforce Wonen en Zorg, was begin september te gast tijdens een bestuurlijk overleg en vertelde de aanwezigen meer over de Taskforce.

  • Was je al bekend met de Regionale Zorg Alliantie?

Ja, via de gemeente Zwolle heb ik gehoord over de RZA.

  • Wat was de aanleiding om een presentatie te geven tijdens het bestuurlijk overleg van de RZA?

Vanuit het ambassadeursoverleg van de taskforce Wonen en zorg regio IJsselland is afgesproken dat het thema wonen en Zorg breed geagendeerd wordt. Het is belangrijk dat alle betrokken partijen de handen ineen slaan en tot concrete afspraken komen. Dit vanwege de noodzaak dat gemeente zorgorganisaties woningbouwcorporaties klaar zijn voor de vergrijzing.

  • Wat heeft het inbrengen van jouw presentatie gebracht?

De inbreng van mijn presentatie en het gesprek daarna maakte duidelijk dat er veel gebeurd op dit thema en dat er heel veel goede ideeën zijn. Belangrijk is dat dit met elkaar verbonden wordt en tot concrete afspraken leidt. Gemeentes kunnen hier de regie nemen.

  • Heb je ten aanzien van jouw presentatie tips voor de bestuurders van de RZA die ze kunnen meenemen in de bestuurlijk overleggen?

Goed als er voor dit belangrijke thema een regievoerder wordt benoemd!

Lees ook: 

Presentatie: Netwerkorganisatie Regionale Zorgalliantie Zwolle

Infographic Taskforce De opgave in Zwolle-West Overijssel

Zwolle West Overijssel regiobeeld – wonen en zorg in visiedocumenten