Regionale data- en informatievoorziening

Namens de RZA zijn Medrie, Isala, Ijsselheem en Icare ambassadeurs van de inrichting van regionale Business Intelligence. Zij voeren de regie en stimuleren de voortgang. De uitvoering wordt verzorgd door Robert van Kooten, manager BI van Isala, Marja Zwaan, programmamanager namens de RZA en Lisette Kikkert, kwartiermaker en onafhankelijk adviseur bij Proscoop. We werken nauw samen met externe organisaties voor expertise op bijvoorbeeld het gebied van veiligheid van gegevensuitwisseling, technische infrastructuur en innovatieve data-analyse oplossingen zoals process mining. Q-consult Zorg en Dataheroes zijn belangrijke samenwerkingspartners in de uitvoering.

Doel van de programmacoalitie

Regionale Business Intelligence heeft als doel om data uit verschillende domeinen te combineren zodat een integraal inzicht in de gezondheid van populaties ontstaat. Hierdoor kan gericht gestuurd en samengewerkt worden, zodat de juiste zorg, voor de juiste populatie, op de juiste plek georganiseerd kan worden. Ook ontstaat inzicht in huidige en toekomstige zorg- en gezondheidsvraagstukken. Dit leidt tot een transitie van reactieve zorg naar proactieve zorg.

Werkwijze en resultaat

Omdat onze doelen innovatief zijn werken we kort-cyclisch. Met behulp van transitiegelden van Zilveren Kruis hopen we komende maanden/jaren onze roadmap te realiseren. In elke fase leveren we Minimaal Werkbare Producten op. Houd onze website in de gaten voor nieuws en updates!

Nieuwsberichten

Gezondheidsdata regionaal met elkaar delen? Zo werkt het in de RZA

Datum: 30 juni 2021

Op vrijdag 28 mei 2021 organiseerde ‘Population Health Data NL’ (PHDNL) een kennissessie over het regionaal delen van data. De Regionale Zorgalliantie in regio Zwolle (RZA) is één van de netwerken waarin het regionaal delen van data nu wordt ontwikkeld. De RZA gaf een presentatie over haar plan van aanpak en bijbehorende kansen en uitdagingen.

De presentatie van Lisette is hier terug te kijken via Youtube. Het was een waardevolle sessie, waarin naast het data-initiatief in Zwolle ook een presentatie werd gegeven door Bas Rekveldt, werkzaam bij Scamander. Bas vertelde over ontwikkelingen van het Platform Midden Holland in regio Gouda. Ook zijn presentatie is online terug te kijken via deze link.

Waarom zijn deze ontwikkelingen zo relevant?
Iedereen is het erover eens dat onze gezondheidszorg onder druk staat. We worden ouder, de zorgvraag wordt steeds complexer, personeel raakt schaars en de kosten nemen toe. Geen enkele organisatie of zelfs sector kan deze uitdagingen in zijn eentje het hoofd bieden. We zullen dus domeinoverstijgend moeten samenwerken. Data faciliteert in het maken van onderbouwde keuzes. Zo kunnen de juiste interventies worden gekozen, voor de juiste populatie, op de juiste plek en door de juiste professional. Ook wat betreft data heeft geen enkele organisatie of sector een volledig beeld. Iedereen heeft een stukje van de puzzel, en door deze informatie te delen ontstaat een meer integraal inzicht in alle aspecten van gezondheid.

Ons uiteindelijke doel is dat we toewerken naar een regionale data- en informatievoorziening, waarin databronnen op een veilige manier gekoppeld worden en waar gezondheidsvraagstukken kunnen worden beantwoord. Dit levert niet alleen veel inzicht op in de (on)gezondheid van de populatie, maar zorgt ook voor een efficiëntere organisatie van ‘Business Intelligence’ in de regio. Een grotere schaalgrootte biedt een oplossing voor kleinere individuele organisaties, die vaak uitdagingen ervaren op het gebied van bijvoorbeeld capaciteit, licenties, tools en expertise.

Over Population Health Data NL
Population Health Data NL creëert en beheert een publieke infrastructuur voor zorg- en gezondheidsdata en faciliteert de uitwisseling van kennis. Samen werken we aan meer gezonde jaren voor alle Nederlanders door kosteneffectief, impactvol en innovatief gebruik van data.

Lees meer

Het professionaliseren van regionale Business Intelligence in de zorg: Whitepaper 4 van de 4

Datum: 29 april 2021

Bijlagen: Klik hier om de bijlage te downloaden

De kers op de taart! Vandaag publiceren we het vierde paper in de reeks over het inrichten van regionale Business Intelligence voor de Regionale Zorgalliantie Zwolle. In dit artikel wordt de roadmap beschreven. De roadmap kent verschillende fases. Welke fases zijn dit en hoe zien de ontwikkelstappen in elke fase van de roadmap eruit? Download het artikel via deze pagina.

“Het gebruik van data is cruciaal om betekenisvolle kennis over de effectiviteit en uitkomsten van de zorg te creëren. Samen krijgen we die inzichten over het levenspad van onze inwoners, om zo de juiste zorg op de juiste plek te bieden.” Gia Walllinga, directeur Icare

Wanneer aan alle randvoorwaarden is voldaan (zoals beschreven in artikel 3) kan de roadmap worden gespecificeerd. In dit artikel – het vierde en laatste artikel van de artikelenreeks – beschrijven we deze roadmap, die is opgesteld voor de Regionale Zorgalliantie in Zwolle (RZA).

De roadmap van de RZA kent drie fases: 1) verkenning, 2) basis inrichting en 3) doorontwikkeling. Hierin worden respectievelijk een laagfrequente monitor, een ongekoppeld dataplatform en een gekoppeld dataplatform ontwikkeld.

Experts, rollen en taken
In een goed functionerende regionale Business Intelligence organisatie werkt een breed team van experts met kennis en kunde op het gebied van business, techniek en governance samen. De verschillende rollen en taken zijn helder belegd. Naarmate een regionale Business Intelligence voorziening professionaliseert zullen steeds meer experts op het gebied van business, techniek en governance worden ingezet. Zij vormen samen het multidisciplinaire regionale Business Intelligence team.

Lees meer

Het inrichten van Regionale Business Intelligence: Whitepaper 3 van de 4

Datum: 22 april 2021

Bijlagen: Klik hier om de bijlage te downloaden

Vandaag publiceren we het derde paper in de reeks over het inrichten van regionale Business Intelligence voor de Regionale Zorgalliantie Zwolle.
In de artikelenreeks beschrijven we de stappen die worden doorlopen in het inrichten van regionale Business Intelligence en uitdagingen op het gebied van business, techniek en governance. Dit is artikel 3 van de 4.

“Kort cyclisch werken zorgt voor focus, voor optimaal benutten van beschikbare capaciteit en voor continue leren en verbeteren.” – Marja Zwaan, programmamanager Isala

Drie randvoorwaarden
Voor het opbouwen en inrichten van regionale Business Intelligence moeten drie stappen worden doorlopen, oftewel: er moet aan drie randvoorwaarden worden voldaan. Er moet sprake zijn van (1) een regionale samenwerking, (2) een visie en missie op het gebied van
regionale informatievoorziening en (3) een goede organisatie en techniek. Een preview van de informatie uit het artikel:

1) Regionale samenwerking
De RZA is een netwerk van bestuurders uit zorg en welzijn waarin domeinoverstijgend wordt samengewerkt aan méér gezondheid
voor de inwoners van de regio. De RZA wil de inwoners van de regio Zwolle en omstreken in staat stellen om eigen regie te voeren over de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.

2) Missie en visie op het gebied van regionale informatievoorziening
Het doel van regionale Business Intelligence is om data uit verschillende domeinen te combineren zodat een integraal inzicht in de gezondheid van de inwoners uit Zwolle ontstaat. Hierdoor kan gericht worden gestuurd en samengewerkt, zodat de juiste zorg voor de juiste populatie en op de juiste plek kan worden georganiseerd. Ook ontstaat inzicht in huidige en toekomstige zorg- en gezondheidsvraagstukken. Dit leidt tot een transitie van reactieve zorg naar proactieve zorg.

3) Organisatie en techniek
Voor het opbouwen van regionale Business Intelligence zijn de volgende organisatorische en technische randvoorwaarden van belang:
• Een (juridische) entiteit, vanwaaruit contracten en gebruikersovereenkomsten kunnen worden afgesloten
• Financiering van de BI-voorziening, zowel voor de opstartkosten als de lopende kosten
• Personeelsbeleid
• Een aantal beleidsstukken voor: clouddiensten, informatieveiligheid en uitbesteding en inhuur
• Een roadmap waarin op hoofdlijnen is weergegeven hoe de visie wordt verwezenlijkt. Hier hoort ook een plan van aanpak bij over de positionering en het formaat van het team per fase

Lees meer

Een samenspel van Business Intelligence en Business Analytics: Whitepaper 2 van de 4

Datum: 19 april 2021

Bijlagen: Klik hier om de bijlage te downloaden

In een artikelenreeks beschrijven we de stappen die worden doorlopen in het inrichten van regionale Business Intelligence en uitdagingen op het gebied van business, techniek en governance. Hier vindt u artikel 2 van de 4.

“In elke zorgsector zie je de ambitie om zorg- en dienstverlening te verbeteren. Maar hoe meet je nu goed of het daadwerkelijk verbetert? Daarvoor is het belangrijk om regionaal data te verzamelen, zodat je de effecten van je inspanningen goed kunt monitoren. De uitkomsten vormen vaak inspiratie tot nieuwe initiatieven tot verbeteringen.” Karin Leferink, bestuurder IJsselheem

Business Intelligence en Business Analytics
Goed gebruik van data en informatie is cruciaal voor het behalen van Triple Aim doelstellingen in een regionaal samenwerkingsverband. Zowel het terugkijken als het vooruitkijken met data is van groot belang. Bij regionale Business Intelligence, oftewel een regionale informatievoorziening, kunnen openbare en besloten data van verschillende samenwerkingspartners worden gekoppeld zodat een integraal inzicht in de gezondheid van populaties ontstaat. In een regionale datavoorziening pas je idealiter zowel technieken voor BI als BA (Business Analytics) toe. In de regio Zwolle zijn verschillende data-initiatieven gestart. Hierbij gaat het om individuele stuurinformatie en regionale stuurinformatie.

Individuele stuurinformatie
Deze initiatieven hebben als doel om zorgprocessen en communicatie tussen zorgverleners en/of met patiënten te bevorderen. De toepassing betreft voornamelijk primaire zorgprocessen, waarin bronregistraties van patiënten de belangrijkste databron vormen.

Regionale stuurinformatie
Deze initiatieven hebben als doel om samenwerking en zorgprocessen te optimaliseren en om knelpunten in deze samenwerking te signaleren. De toepassing betreft dus voornamelijk secundaire zorgprocessen.

Lees meer

Triple Aim en het belang van goede data en informatie: Whitepaper 1 van de 4

Datum: 15 april 2021

Bijlagen: Klik hier om de bijlage te downloaden

In opdracht van de Regionale Zorgalliantie in regio Zwolle (RZA) werken Proscoop en Q-Consult Zorg samen aan regionale Business Intelligence. Ons ultieme doel is dat data van alle aangesloten RZA-leden wordt gekoppeld, zodat een integraal inzicht in de gezondheid van populaties ontstaat en gestuurd kan worden op de Juiste Zorg Op de Juiste Plek. In een artikelenreeks beschrijven we de stappen die worden doorlopen in het inrichten van regionale Business Intelligence en uitdagingen op het gebied van business, techniek en governance. Hier vindt u artikel 1 van de 4.

“De zorg voor patiënten en cliënten wordt steeds complexer. Dan kan de juiste zorg op het juiste moment niet door één zorgorganisatie alleen geleverd worden. Netwerkzorg is hierbij essentieel. In de RZA begrijpen we dat en zetten daar op in!”  – Philip van Klaveren, bestuurder huisartsenorganisatie Medrie.

Triple Aim
Om de zorg gezond, betaalbaar en toekomstbestendig te houden, moet de organisatie van de zorg ‘anders’. Dit ‘anders’ zit hem in meer integrale en regionale samenwerking. Triple Aim biedt hiervoor een kansrijk perspectief. Bij deze aanpak spelen data en goede informatie een cruciale rol. Data en informatie zijn nodig voor:

    • de optimalisatie van (zorg)processen;
    • de interventiekeuze: het kiezen van de juiste interventie voor de juiste populatie;
    • monitoren: het monitoren van je populatie en interventies en transities.

 

Lees meer